Server Details

NamelessNoobs FFA

Name Score Ping
bot12 0 0
bot13 35 0
bot3 5 0
Ero 55 37
GASTON 10 180
Naleem 75 142
provoltdesign 40 89
xjfx 165 41